Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki  dla  rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych, poza rzeźnią

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji. Gdy zdrowie zwierzę na przykład świnia, owca, koza, krowa czy koń ulegnie wypadkowi np. złamie kończynę, kręgosłup lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

 

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać  lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, podane ubojowi z koniecznością, czy też uśmiercone.

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?

  1. Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

  1. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, Aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu  dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć  z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęca.  Usunięte narządy należy oznakować  ( w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą ) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni .

 

Pytanie 5.  Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?

 

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

  1. a) oświadczenie rolnika – stwierdzając  tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano z wyszczególnieniem dat podawanych i okresów karencji  ;
  2. b) zaświadczenie lekarza weterynarii – stwierdzające korzystny wynik przedubojowego , datę i czas przeprowadzenia tego badania , przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informacje na temat leczenia , jakiemu podane było to zwierze.

 

pytanie 6.  w jakich warunkach tusza wraz z narządami  wewnętrznymi zwierzęcia należy powinno być przewieziona do rzeźni ?

 

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej nadrzędami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych  i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia , należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych.  W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych

 

pytanie 7.  Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności

 

Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone ,  albo             uśmiercone.

W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia , to :

1) uśmiercenie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego ,

2) tusza może być :

  1. a) podana utylizacji lub
  2. b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

 

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych , które uległy wypadkowi , takich  jak świnia , owca , koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy prowadzeniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, najmniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

 

Pytanie 8.  Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni , który zgodziłaby sie na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu uzyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszt utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z  konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wyprowadzone na rynek.

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmienia mięsożernych zwierząt futerkowych.

  Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

 

 

 

 

Opracowano w:

Departamencie Bezpieczeństwa

Żywności i Weterynarii

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Powered by themekiller.com