PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ – wytyczne

Zgodnie z Rozporządzeniem ( WE) 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz(Dz. Urz. WE Nr L 35 z 8.2.2005 r.) podmioty działające na rynku pasz w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, obrotu, transportu lub dystrybucji środków żywienia zwierząt zapewniają, by wszystkie etapy produkcji, przetwarzania i dystrybucji pasz przebiegały w sposób zgodny z prawem Wspólnoty,zgodnymi z nim przepisami prawa krajowego oraz dobrą praktyką, a podczas żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, rolnicy stosują środki i procedury służące utrzymaniu na tak niskim poziomie, na jakim jest to możliwe do osiągnięcia w racjonalny sposób ryzyka biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia paszy, zwierząt i produktów zwierzęcych.

Produkcja pierwotna paszy oznacza produkcję produktów rolnych, w tym w szczególności uprawę, zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt (przed ubojem) lub rybołówstwo, którego wynikiem jest pozyskanie produktów niepoddawanych żadnym działaniom po ich zbiorze lub złowieniu, z wyjątkiem prostych czynności fizycznych.

Higiena pasz oznacza środki i warunki niezbędne do kontroli zagrożeń oraz zapewnienia przydatności paszy do żywienia zwierząt, z uwzględnieniem jej przeznaczenia.

Podmioty działające na rynku pasz to osoby fizyczne lub prawne odpowiedzialne za wypełnienie wymogów niniejszego rozporządzenia w przedsiębiorstwie paszowym pozostającym pod ich kontrolą. W praktyce oznacza to przedsiębiorstwa wytwarzające/ stosujące/ magazynujące/ wprowadzające do obrotu/ transportujące materiały paszowe, mieszanki paszowe, dodatki paszowe, premiksy oraz rolników, którzy stosują pasze z zakupu lub własne dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności lub nimi obracają (np. sprzedają zboża, rzepak, inne rośliny paszowe)

Podmioty działające na rynku pasz nie mogą prowadzić działalności, jeżeli:

a) nie zostaną one zarejestrowane, zgodnie z art. 9; lub

b) nie uzyskają zatwierdzenia, gdy jest ono wymagane na mocy art. 10.

Zarejestrowane i zatwierdzone podmioty wpisane są do rejestru zakładów produkujących pasze prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, otrzymując numer identyfikacyjny zakładu oraz odpowiedni/e kod/y w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do: działalności podmiotów działających na rynku pasz, na wszystkich etapach, począwszy od produkcji pierwotnej pasz, aż do wprowadzenia paszy do obrotu włącznie, żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, przywozu paszy z krajów trzecich oraz jej wywozu do krajów trzecich.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: prywatnej krajowej produkcji pasz dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności dla potrzeb prywatnej konsumpcji krajowej i dla zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności; żywienia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności, dla potrzeb prywatnej konsumpcji krajowej lub też dla potrzeb bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego, żywienia zwierząt nieprzeznaczonych do produkcji żywności; bezpośrednich dostaw niewielkich ilości produkcji pierwotnej pasz na poziomie lokalnym, realizowanych przez producenta dla lokalnych gospodarstw, w celu wykorzystania jej w tych gospodarstwach; obrotu detalicznego pokarmem dla zwierząt domowych.

Podmioty działające na rynku pasz w zakresie produkcji pierwotnej oraz związanych z nią działań, np. transport, przechowywanie i przeładunek produktów pierwotnych w miejscu produkcji; transport w celu dostarczenia produktów pierwotnych z miejsca produkcji do zakładu; mieszanie pasz wyłączne na potrzeby własnego przedsiębiorstwa bez stosowania dodatków lub premiksów dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek (art. 5 ust. 1) przestrzegają odpowiednich przepisów załącznika I rozporządzenia 183/2005

ZAŁĄCZNIK NR 1

W odniesieniu do działań innych niż wymienione w ust. 1, w tym także do sporządzania mieszanek paszowych wyłącznie na potrzeby własnego przedsiębiorstwa, stosując dodatki do pasz lub premiksy dodatków, z wyjątkiem dodatków do kiszonek, podmioty działające na rynku pasz przestrzegają przepisów załącznika II dotyczących podejmowanych działań.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Podmioty działające na rynku pasz mogą korzystać ze wskazówek zawartych w postanowieniach rozdziału III w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia. Rolnicy przestrzegają przepisów określonych w załączniku III przy żywieniu zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Do Państwa dyspozycji oddajemy tabele- przygotowane przez inspektora PIW w zakładce „Do pobrania” – dokumentacja do prowadzenia w gospodarstwie, które mogą posłużyć pomocą przy sporządzaniu dokumentacji związanej ze środkami zastosowanymi w celu kontroli zagrożeń wymaganej rozporządzeniem 183/2005. W powyższej zakładce jest również dołączony wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów paszowych, który należy wypełnić i dołączyć do niego dowód wpłaty 17 zł na weterynarię (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia). Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Ogólne informacje na temat dostosowania pomieszczeń i wyposażenia, przechowywania i transportu pasz, prowadzenia dokumentacji oraz kwalifikacji osób zajmujących się przygotowaniem i zadawaniem pasz.

Powered by themekiller.com